Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4.1 – Het aanbod
Artikel 4.2 – Modellen, monsters, proeven en voorbeelden
Artikel 5.1 – De overeenkomst
Artikel 5.2 – Ontbinding van een overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 Levering en uitvoering
Artikel 12.1 – Betaling
Artikel 12.2 – Eigendomsvoorbehoud (artikel 3: 92 BW)
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CellKick;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die CellKick ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door CellKick georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van CellKick.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
CellKick
Planetenlaan 83
7314 KC Apeldoorn
Nederland
E info@cellkick.nl
KvK 63434814
BTW nummer NL001422933B04

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CellKick en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij CellKick in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4.1 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. CellKick is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CellKick gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CellKick niet, noch kunnen er rechten aan worden ontleend.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4.2 – Modellen, monsters, proeven en voorbeelden

Indien aan consument een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 5.1 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument een definitieve bestelling heeft geplaatst op de website van CellKick, een schriftelijke bestelling middels email of post heeft geplaatst en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CellKick onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door CellKick is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. CellKick heeft 48 uur de gelegenheid voor de bevestiging van het aanvaarden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CellKick passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CellKick daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. CellKick kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CellKick op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  1. CellKick zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   A. Het mail- of postadres van CellKick waar naar de consument eventueel klachten kan sturen.
   B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijk melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   C. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   D. De facturen, voor zover de consument deze niet alreeds heeft ontvangen, met daarop gespecificeerd de prijs, alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering cq bezorging en wijze van betaling.
   E. Het model formulier voor herroeping. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, mits deze al niet eerder is verstrekt, danwel verwezen naar dat deel van de website van CellKick, waar dit formulier door de consument geprint cq gedownload kan worden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5.2 Ontbinding van een overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens CellKick te voldoen, is CellKick, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat CellKick tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan CellKick verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
 2. CellKick kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien, in geval van een onderneming, de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht CellKick terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. CellKick zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 


Artikel 6 – Herroepingrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan CellKick bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CellKick retourneren, conform de door CellKick verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan CellKick. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail, e.e.a. door CellKick aangegeven. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Op producten, welke CellKick middels duidelijk aangegeven kortingen en/of acties c.q. prijsverlagingen is geen herroepingrecht van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Dit zijn uitzonderingen.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan CellKick heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij anders overeengekomen.
2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal CellKick dit bedrag zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door CellKick. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Eventuele additionele kosten van deze andere betaalmethoden zijn voor de consument en zal door CellKick in mindering worden gebracht op het retourbedrag.
3.1 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
3.2 Onder beschadigingen vallen ook achtergebleven vlekken, haren, viezigheid zoals zandkorrels, reuk en slijtage welke zijn ontstaan tijdens het testen. CellKick dient deze beschadigingen te herstellen en/of te reinigen voor zover mogelijk. De herstelkosten komen voor rekening van de consument en zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag. Deze kosten zullen vooraf aan de consument kenbaar worden gemaakt.
Indien herstel niet mogelijk is, behoud CellKick zich het recht voor het retourgezonden product te weigeren of een waardevermindering toe te kennen (artikel 8). In geval van waardevermindering, zal de hoogte hiervan in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag.
4.   De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door CellKick niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
5.   De oorspronkelijke verzend- of afleverkosten zullen niet terugbetaald worden.
6.   Het risico van beschadiging en/of vermissing in geval van terugsturen berust bij de consument tot het moment van bezorging aan CellKick c.q. in ontvangstname door CellKick.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. CellKick kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien CellKick dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan CellKick producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële (internationale) markt en waar CellKick geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien CellKick dit bedongen heeft en:
              A.         deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
              B.         de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en/of afleverkosten
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. CellKick staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door CellKick verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover CellKick kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan CellKick schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Zie ook artikel 7.
 4. De garantietermijn van CellKick komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CellKick is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  A.         de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  B.         de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CellKick en/of op de verpakking behandeld zijn;
  C.         de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  D.        de geleverde producten niet conform de gebruikshandleiding van CellKick worden gebruikt, c.q. toegepast.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.   CellKick zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en    bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan CellKick kenbaar heeft gemaakt, tijdens het bestelproces.
3.1 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal CellKick geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst   heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
3.2 In geval van vertraging, waarbij CellKick reeds een deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, met andere woorden, reeds enkele producten heeft geleverd, dienen deze producten wel door de consument afgenomen te worden tegen de in de factuur opgenomen c.q. gespecificeerde prijs vermeerderd met btw en verzendkosten, voor zover deze niet inclusief zijn.
Consument is eraan gehouden dat deel van de factuur te voldoen als ware dit een afzonderlijke overeenkomst.
4.   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen en geldt nimmer als wanprestatie. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.   In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal CellKick het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Eventuele additionele kosten van deze andere betaalmethoden zijn voor de consument en zal door CellKick in mindering worden gebracht op het retourbedrag.
6.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CellKick zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende            artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van CellKick.
7.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CellKick tot het moment  van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CellKick bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Betaling

1.   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.   Eigendomsvoorbehoud (artikel 3: 92 BW)
CellKick behoudt zich de eigendom van alle afgeleverde c.q. bezorgde en nog af te leveren c.q. te bezorgen producten totdat de koopprijs, als vermeld op de factu(u)r(en) tot al deze   goederen in zijn geheel is voldaan.


Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. CellKick beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CellKick, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij CellKick ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CellKick binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van CellKick niet op, tenzij CellKick schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door CellKick, zal CellKick naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen CellKick en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. CellKick kan niet aansprakelijk worden gesteld indien geleverde producten foutief worden gebruikt en/of gereinigd.
 2. CellKick en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten, diensten, (gebruikers)handleidingen of adviezen c.q.. aanwijzingen. 


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente afdeling Apeldoorn